Timebank i Timerabbit

Timebank gir deg oversikt over ansattes timesaldo opp mot avtalt arbeidstid.

Oppstart – ta i bruk Timebank for første gang

Som standard regner timebanken ut timesaldo basert på satt arbeidsuke fra 01.01 gjeldende år.

Tar du i bruk Timebank andre datoer, så går du inn og setter startdato for alle ansatte og timebanken vil begynne beregning fra satt dato. Neste år vil da saldo beregnes fra 01.01 igjen.

Kommer det til ansatte utover året så setter du egen oppstartsdato for den enkelte ansatte ved behov.

Her kan du også sette en startsaldo hvis ansatte har med seg timer fra en annen jobb, avdeling eller lignende.

Du setter disse betingelsene ved å gå til «Valg – Instillinger – Timebank», under fanen «Startdato/Startsaldo».

Hvis du har en oppstartsdato satt for bedriften/ansatte vil ikke fravær og ferier som er registrert før satt dato bli regnet med i timebanken. Du må i tilfelle søke og godkjenne f.eks ferie på nytt. Les mer om kobling til ferie og fravær lengre ned på siden.

Standard arbeidsuke

I Timerabbit er Timebank i utgangspunktet satt opp med en standard arbeidstid på 8t pr uke pr ansatt. Dette kan overstyres enten på bedriftsnivå eller på brukernivå.

Ønsker du å sette annen standarduke, velger du hvilken dato det skal gjelde fra og fyller inn antall timer per dag. Trykk plusstegnet for å lagre.

For å endre arbeidsuke går du til «Valg – Innstillinger – Timebank». Her definerer du hva som skal være en standard arbeidsuke for bedriften. Ønsker du å fortsette med det som allerede er satt, trenger du ikke gjøre noe.

Arbeidsuke per bruker

Har du ansatte med arbeidsuker som skiller seg fra standard, f.eks deltidsstillinger, kan du sette en egen mal for hver ansatt som overstyrer det som er satt som standard for bedriften.

Velg bruker fra listen, velg fra-dato, fyll inn timetall og trykk plusstegnet for å lagre.

Midlertidige avvik fra standard arbeidsuke

Har du perioder hvor bedriften eller enkeltansatte har avvikende arbeidstid i forhold til ellers av året, oppretter du en ny arbeidsuke med nye tider, setter fra-dato og lagrer. Når det er tid for å gå tilbake til normalen, oppretter du ny standard uke. MERK: Ikke slett den midlertidige arbeidsplanen!

Administrasjon

Administrator har oversikt over balanse og aktivitet hos alle ansatte. I tillegg kan administrator registrere avspaseringer, ekstra utbetalinger og evt korrigere balansen.

Admnistrator får oversikt over innkomne søknader om avspasering og godkjenner evt avslår disse.

Overfør timer til neste år.

Avhengig av din bedrifts avtaler med ansatte kan du også overføre eventuelle plusstimer de ansatte har i timebanken til neste år. Dette gjør du under innstillinger for timebanken. Merk at du kun kan overføre plusstimer, og du kan ikke angre overføringen.

Ansatte

Ansatte får en egen oversikt over sin timesaldo ved å gå inn på Timebank fra menyen. Der ser de hvor mange timer de har ført, evt avspasering og utbetalinger, og oversikten viser om de ligger med underskudd eller overskudd av timer.

Når man går inn på Timebank i menyen får man en oversikt over hvordan man ligger an i forhold til antall timer i sin avtale. De to feltene viser hvor mange timer du har igjen til du er a jour fra oppstartsdato til og med gårsdagen og hvordan du ligger an denne arbeidsuken (utregning basert på hele arbeidsuken). Er feltet for årsvisning rødt ligger du i minus, er feltet grønt ligger du i pluss og har timer til gode. Ukefeltet er alltid grått.

De har et eget valg i menyen for å søke om avspasering, hvor de fyller ut dato og lengde på avspaseringen. Søknaden sendes til administrator som velger om den skal godkjennes.

Ferie og fravær

Hvis din bedrift også bruker Ferie og fravær fra Timerabbit, så vil godkjente feriedager automatisk bli regnet med i timebanken, slik at man ikke havner i minus når man ikke registrerer timer for dagene man har ferie.

Fravær vil også påvirke timebanken med timer eller dager avhengig av hvilken type fravær som registreres.