Timebank

Timebank gir deg oversikt over ansattes timesaldo opp mot avtalt arbeidstid.

Timebank er i utgangspunktet satt opp med en standard arbeidstid på 8t pr uke pr ansatt. Dette kan overstyres enten på bedriftsnivå eller på brukernivå.

Standard arbeidsuke

For å endre arbeidsuke går du til «Valg og lisenser – Innstillinger – Timebank». Her definerer du hva som skal være en standard arbeidsuke for bedriften. Ønsker du å fortsette med det som allerede er satt, trenger du ikke gjøre noe.

Ønsker du å sette annen standarduke, velger du hvilken dato det skal gjelde fra og fyller inn antall timer per dag. Ønsker du f.eks 7,5 timer pr dag, så skriver du 750 i de tomme feltene, komma fylles ut automatisk. Trykk plusstegnet for å lagre.

Arbeidsuke per bruker

Har du ansatte med arbeidsuker som skiller seg fra standard, f.eks deltidsstillinger, kan du sette en egen mal for hver ansatt som overstyrer det som er satt for bedriften. Velg bruker fra listen, velg fra-dato, fyll inn timeantall og trykk plusstegnet for å lagre.

Administrasjon

Administrator har oversikt over balanse og aktivitet hos alle ansatte. I tillegg kan administrator utføre korrigeringer på saldo for den enkelte ansatt, registrere avspasering og ekstra utbetaling.

Godkjenning av innsendte søknader om avspasering finner du under «Timebank – Administrasjon».

Oppstart

Ved oppstart så står saldo regnet tilbake til 01.01 gjeldende år. For bedrifter som tar i bruk Timerabbit og Timebank etter 01.01 så utfører admin en korrigering som gjør at timesaldo blir oppdatert til dagens dato.

Ansatte

Ansatte får en egen oversikt over sin timesaldo ved å gå inn på Timebank fra menyen. Der ser de hvor mange timer de har ført, evt avspasering og utbetalinger, og det viser om de ligger med uderskudd eller overskudd av timer.

De har et eget valg i menyen for å søke om avspasering, hvor de fyller ut dato og lengde på avspaseringen. Søknaden sendes til administrator som velger om den skal godkjennes. Godkjennes søknaden trekkes timene fra timebanken.

De får også en oversikt over evt korreksjoner og ekstra utbetalinger som er gjort.

Timebank

Når man går inn på Timebank får man en oversikt over hvordan man ligger an i forhold til antall timer i sin avtale. Øverste rekke viser oversikt på årsbasis, nederste rekke viser gjeldende uke. Feltet «Balanse» viser hvor mange timer du har igjen til du er a jour, eller hvor mange timer du har i pluss denne uka. Er feltet rødt ligger du i minus, er feltet grønt ligger du i pluss og har timer til gode.

En oversikt over aktivitet på kontoen (avspasering, utbetalinger, korreksjoner) vises også.

Ferie og fravær

Har bedriften tjenesten Ferie og fravær fra Timerabbit, så vil godkjente feriedager automatisk bli regnet med i timebanken, slik at man ikke havner i minus når man ikke registrerer timer for dagene man har ferie.

Fravær trekkes ikke fra timebanken og må legges inn som en korreksjon, men i fremtiden vil man også kunne velge hvilke typer fravær som skal eller ikke skal trekkes i fra på balansen i timebanken.

Lisenser

Lisenser for Timebank kjøpes per bruker. Administrator må ha lisens på Timebank for å kunne sette innstillinger, se status på ansatte, føre korreksjoner etc.